Home Apie grup?

Istorija


Grup? Liberte (pranc. liberte- laisv?) susib?r? 2004 metais. Liberte ?k?r?ja ir vadov? Ana Babukina tuo metu buvo Vilniaus konservatorijos student?. Dar studijuodama etnomuzikologij? pas dkr. Dali? Vaicenavi?en?, Ana suk?r? nemaai folkloro k?rini? interpretacij?, kurios dar niekur nebuvo atliekamos, tad gim? id?ja surengti muzikin? projekt?. Tokiu b?du buvo suburtas muzikant? kolektyvas, pasivadin?s Liberte.

Prie tai, ? 2002 - ?j? m. leidybin?s firmos Partija ileist? album? Folkokas pateko Anos lietuvi? liaudies dainos Buva kikelis interpretacija.

2003 m. Ana para? muzik? Ruslano Korostenskio meniniam filmui Tavo irdies iluma. Pagrindine filmo muzika buvo parinkta lietuvi? liaudies daina Mieguio noriu i L. R?zos dain? rinkinio. Tais pa?iais metais tarptautiniame Baku festivalyje is filmas u?m? 1 - ?j? viet? bei peln? 3 nominacijas.

Ana suk?r? muzik? Jekaterinos Deineko iuolaikinio okio spektakliams Apverstoji (2007 m.) ir "Takumas" (2010 m.)

Dainos Jau aut auru?, Paj?r?ly pamer?ly bei k?rinio Mieguio noriu vaizdo klipas 2007 metais, o daina "vigso rasel?" 2012 metais, pateko ? folk rinkinius NOTE LITHUANIA. ie rinkiniai ileisti pagal Lietuvos eksporto program?.

Ana parae muzik? spektakliui "No? do dnia" 2011 metais. Projektas "No? do dnia" ("Naktis prie di?n?") buvo inspiruotas dviej? ymiausi? Rusijos poe?i? - Marinos Cvetajevos ir Anos Achmatovos k?rybos. Spektaklis sukurtas trij? menininki? - reisier?s Erikos Stankevi?i?t?s, choreograf?s bei ok?jos Jekaterinos Deineko ir kompozitor?s Anos Babukinos - biografiniais motyvais. Pirm? kart? Lietuvoje nuo tetro scenos meninink?s pasakoja realias savo igyvenim? akimirkas, kartu atskleisdamos savit? vilgsn? ? k?ryb?, men? ir asmeninius potyrius.

2013 metais Ana suk?r? muzik? Ruslano Korostenskio vaidybiniam filmui "Moters saul?". is filmas Portugalijoje, Avankos tarptautiniame kino festivalyje laim?jo pagrindin? - Pasaulio premjeros - priz?.

Grup?s Liberte repertuar? sudaro ne tik lietuviko folkloro interpretacijos, bet ir autorin?s dainos. Tap pat yra lietuvi? liaudies dain?, atliekam? autentikai, tai: sutartin?s, auktai?i? vienbals?s, emai?i? daugiabals?s dainos. Jos paruotuos tam, kad vykstant ? usienyje rengiamus koncertus bei festivalius, galima b?t? reprezentuoti lietuvi? liaudies kult?r?, autentik?, atsispindin?i? dainose.

Grup? siekia, kad lietuvika liaudies daina ?gaut? priimtinesn? ir iuolaikikesn? form?, kad j? igirst? ir pam?gt? kuo daugiau moni?. Grup?s tikslas - apjungti tradicinius ir netradicinius instrumentus, liaudies dain? ir improvizacij?, taip parodant, kokios graios ir ?domios, savy turin?ios daug interpretacin?s laisv?s yra liaudies melodijos.

Dalyvavo festivaliuose:


Kernav?s neofolko festivalis M?nuo juodaragis (2004 ir 2007m.); Vilniaus men? sintez?s festivalis Atvira erdv?; Kauno tarptautinis modernios muzikos festivalis Suklegos; Vilniaus tarptautinis festivalis Vilko valanda; Tarptautinis festivalis Alytuje Skara; iauli? festivalis Hippy Land; Paneveio festivalis Als?s kankleliai, Teatro bei muzikos festivaliai JuniFest ir Gofman ?eliabinske ( Rusija),tarptautinis kult?r? festivalis "Lingaudala" Kupikyje, Trak? vidurami? miesto vent? bei daugelis kit?.

Grup? Liberte sudaro:


Ana BABUKINA (vadov?, pagrindin? vokalist?). Gim? ir gyveno Vilniuje. Baig? Vilniaus konservatorij?, v?liau Vilniaus kolegijos Men? fakultet?. iuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuoja etnomuzikologij?. Rao ir aranuoja dainas, kuria muzik?. Para? muzik? meniniam filmui, choreografiniams spektakliams.

Justina ORLOVSKYT? ( fleita)
Gim? Trakuose. Trak? meno mokykloje baig? fleitos specialyb?.V?liau mok?si Vilniaus Juozo Tallat Kelpos konservatorijoje.iuo metu ji LMTA diazo katedros student?. Studijuodama fleit? d?stytoj? Jano Maksimovi?iaus bei Violeto Viinsko klas?se pati prad?jo aktyvi? muzikin? veikl?. Vienerius metus Lietuvos vaik? ir jaunimo centre dirbo vaik? dainavimo b?relio vadove. Nuo 2006 met? dirba Trak? bany?ioje vargonininke bei dviej? chor? vadove. iuo metu pedagogin? veikl? t?sia Trak? meno mokykloje, yra laikra?i? Voruta bei Trak? em? bendradarb?. Dalyvavo muzikiniame projekte Naujosios Operos akcija, gieda Vilniaus senosios muzikos ansamblyje Giesmi? tarnai.